Czwartek, 7 lipca 2022 11:51
Reklama

Regulamin

Serwis internetowy expresspaslek.pl prowadzony jest przez:

TRUSO MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą w Elblągu, ul. Zacisze 4N, 82-300 Elbląg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842666, NIP: 5783142226, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zŁ, zwana dalej Truso media. (dalej: „WŁAŚCICIEL”).

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu działającego pod domeną: https://www.expresspaslek.pl/

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Właścicielem i Administratorem serwisu objętego niniejszym Regulaminem jest: TRUSO MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą w Elblągu, ul. Zacisze 4N, 82-300

SŁOWNICZEK:

Właściciel/Wydawca – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także odpowiednie zabezpieczenie danych.

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, a także podmiot zarządzający materiałami zgromadzonymi w bazach danych Serwisu, jak i uruchamiający i prowadzący dodatkowe akcje, w tym promocyjne, związane z Serwisem i treściami w nim ujętymi.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Serwis – platforma informatyczna, udostępniona w sieci Internet, pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do treści, ich komentowanie, a także wyszukiwanie, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do części treści może być ograniczony, np. w związku z koniecznością uprzedniego zamówienia płatnej subskrypcji (korzystanie z treści płatnych).

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Treść – tekst, obraz, materiał wideo, grafika, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane zapisane w bazach danych Serwisu oraz publikowane za jego pomocą.

Komentarz – tekst, obraz, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu w odniesieniu do konkretnej Treści.

Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis powstał w celu przekazywania informacji Użytkownikom. Działalność Serwisu ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz bieżące komentowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

2. Serwis podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego jako zbiór niezależnych utworów.

3. Nie jest dozwolone pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z Serwisu, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym w polskim prawie zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

5. Korzystanie z komercyjnych stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonymi przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym np. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

6. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.

7. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Serwisem lub do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Konto Użytkownika

1. Użytkownik może założyć w Serwisie konto przez podanie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło

2. Konto umożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności, jak opisano w niniejszym Serwisie.

Zamieszczanie komentarzy

1.Użytkownicy mają możliwość komentowania treści serwisu za pomocą formularza dostępnego pod daną treścią (chyba, że Administrator zdecyduje inaczej). Treść komentarzy jest publikowana automatycznie - dopuszczalne jest modyfikowanie wybranych komentarzy przez Administratora.

2. Nie wolno publikować komentarzy, które:

• propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);

• zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

• propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);

• obrażają inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

• przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie można publikować komentarzy, które:

• zawierają linki do innych stron WWW

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

• są reklamami

• są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem

• nawołują do agresji

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

 

3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.

 

4. Jeżeli naruszenie Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Wydawcy, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Wydawcy wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego.

Publikowanie ogłoszeń

1. Dodawanie ogłoszeń drobnych w serwisie expresspaslek.pl jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę Przelewy24) celem promowania ogłoszenia, w tym wydłużenia jego wyświetlania na Serwisie.

2. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.

3. Ogłoszenie bezpłatne może być opublikowane w Serwisie na okres: 7 dni.

4. Ogłoszenie płatne (premium) może być opublikowane w serwisie na okres: 14 dni - cena 9,90 zł brutto (w tym 23% VAT) lub 30 dni – cena 29,90 zł brutto (w tym 23% VAT). Użytkownik serwisu (ogłoszeniodawca) opłaca zamówione ogłoszenie poprzez platformę operatora płatności Przelewy24.pl

5. Po upływie czasu emisji każde ogłoszenie jest automatycznie dezaktywowane i tym samym niedostępne w Serwisie.

6. W sytuacji, gdy Użytkownik dodał swoje ogłoszenie do Serwisu jako Użytkownik zalogowany na swoje indywidualne konto użytkownika serwisu expresspaslek.pl, ma on w późniejszym czasie dostęp do tego ogłoszenia w zakładce Moje konto-> Moje ogłoszenia. Daje to Użytkownikowi Serwisu możliwość zarządzania tym ogłoszeniem (edycja treści, anulowanie emisji ogłoszenia na portalu, całkowite usunięcie ogłoszenia z Serwisu). W sytuacji, gdy Użytkownik dodaje ogłoszenie do Serwisu jako Użytkownik niezalogowany na indywidualne konto użytkownika serwisu expresspaslek.pl, po opublikowaniu ogłoszenia nie ma on możliwości samodzielnej edycji bądź usunięcia ww. ogłoszenia z serwisu.

7. W przypadku, gdy ogłoszenie nie straciło ważności może ono być usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy wysłaną na adres [email protected] wraz z numerem ID tego ogłoszenia lub ogłoszeniodawca może usunąć je samodzielnie, po uprzednim zalogowaniu się na swoje indywidualne konto użytkownika serwisu expressendg.pl. Skorzystanie z możliwości przewidzianej powyżej nie uprawnia ogłoszeniodawcy do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie premium.

8. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

9. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za skutki związane z publikacją ogłoszenia.

10. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń oraz do usuwania bezpłatnych ogłoszeń bez podania przyczyny, jak i usunąć ogłoszenie płatne w sytuacji, gdy narusza ona postanowienia Regulaminu – pkt 8 powyżej.

Publikowanie wpisów w Katalogu firm

1. Wpisu do katalogu firm może dokonać każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terytorium Polski.

2. Rejestracja w katalogu firm oraz utrzymanie wpisu na okres 6 miesięcy jest bezpłatne. Użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę operatora płatności Przelewy24) dla promowania firmy w okresie 1 roku - cena emisji: 80,00zł brutto (w tym 23% VAT)

3. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonanych przez Użytkowników Serwisu do katalogu firm, w szczególności za aktualność podanych danych.

4. Zabrania się dodawania wpisów zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

5. Wydawca serwisu zastrzega prawo do usunięcia dowolnego bezpłatnego wpisu bez podania przyczyny, jak i jak i usunąć wpis płatny w sytuacji, gdy narusza ona postanowienia Regulaminu – pkt 4 powyżej.

Publikacja wpisów PREMIUM

Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem platformy operatora płatności Przelewy24.pl. Usługa dodania ogłoszenia i/lub wpisu firmowego Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

• Regulamin płatności Przelewy24.pl

• Reklamacje Przelewy24.pl

dostępne pod adresami https://www.przelewy24.pl/regulamin.

1. Wpisy firmowe Premium publikowane są po poprawnym zarejestrowaniu wpłaty:

• ogłoszenie premium publikowane w serwisie na okres 14 dni – 9,90 zł brutto (w tym 23% VAT)

• ogłoszenie premium publikowane w serwisie na okres 30 dni – 29,90 zł brutto (w tym 23% VAT)

• Wpis firmowy publikowany w serwisie na okres 1 roku – 80,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: [email protected] Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

4. Firma sprzedająca usługę to: TRUSO MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą w Elblągu, ul. Zacisze 4N, 82-300 Elbląg

5. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

6. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.

 

III. UŻYTKOWNICY

1. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu, w sytuacji, gdy Użytkownik ten narusza Regulamin, czy narusza w ramach funkcjonowania Serwisu przepisy obowiązującego prawa.

2.Użytkownik ma obowiązek:

a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

b) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet

IV. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe jedynie pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny oraz urządzenie z jakich korzysta Użytkownik następujących wymogów natury technicznej, które to wymogi określone są jako minimalne:

a) system operacyjny Windows 7 lub jego nowsze wydanie, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy lub jego nowsze wydanie, Android 4.0;

b) dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla poboru i 512 Kb/s dla wysyłki informacji;

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Script, z włączoną obsługą plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop–up).;

d) rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32–bit.

e) 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;

f) karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość;

g) sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

4. Użytkownik Serwisu ma prawo skorzystać z opcji „ZGŁOŚ” znajdującej się przy opublikowanym komentarzu i uzasadniając zgłosić do usunięcia komentarz niezgodny z regulaminem Serwisu. Administrator rozpatrzy takie zgłoszenie niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia)

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.

2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Serwisu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Użytkownicy Serwisu.

4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej lub treści formularzy w Serwisie, nie narusza postanowień umowy.

5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

a) treści opublikowane przez Użytkowników,

b) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i skutki podjętych przez nich działań,

c) treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników.

6. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Serwis; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

VI. DANE OSOBOWE

Administratorem danych jest Truso Media Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Zacisze 4N, 82-300 Elbląg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842666, NIP: 5783142226, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zŁ, zwana dalej Truso media. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z realizacją usług przez okres świadczenia usług powiększony o okres przedawnienia roszczeń. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Truso Media oraz dostawcy usług hostingu i księgowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Serwisu a Użytkownikiem.

2. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

3. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Serwisu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Znajdź nas!
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama